O mnie

recenzje książek

Nazy­wam się Piotr i piszę recen­zje ksią­żek.

Przez 8 lat uczy­łem w liceum pol­skie­go, wie­dzy o kul­tu­rze i edu­ka­cji fil­mo­wej. Pisa­łem też tu i ówdzie o fil­mie w edu­ka­cji.

Teraz zawo­do­wo zaj­mu­ję się copyw­ri­tin­giem, kam­pa­nia­mi PPC i con­tent mar­ke­tin­giem.

Współ­pra­cu­ję z kwar­tal­ni­kiem “Lizard Maga­zyn”, w któ­rym publi­ku­ję arty­ku­ły muzycz­ne i recen­zje.

Lizard Magazyn

O książ­kach piszę, bo lubię.

Lite­ra­tu­ra sau­tée na Face­bo­oku

Jeże­li chcesz mi powie­dzieć coś waż­ne­go albo pole­cić mi książ­kę — daj znać:

Two­je imię (wyma­ga­ne)

Twój e-mail (wyma­ga­ne)

Two­ja wia­do­mość

 

spis blogów

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmail