O mnie

recenzje książek

Nazy­wam się Piotr i piszę recen­zje książek.

Przez 8 lat uczy­łem w liceum pol­skie­go, wie­dzy o kul­tu­rze i edu­ka­cji fil­mo­wej. Pisa­łem też tu i ówdzie o fil­mie w edukacji.

Póź­niej zaj­mo­wa­łem się copyw­ri­tin­giem, kam­pa­nia­mi PPC i con­tent marketingiem.

W 2018 roku wró­ci­łem do szko­ły, żeby robić to, co lubię naj­bar­dziej. Teraz uczę języ­ka pol­skie­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej Da Vin­ci w Pozna­niu.

Współ­pra­cu­ję z kwar­tal­ni­kiem “Lizard Maga­zyn”, w któ­rym publi­ku­ję arty­ku­ły muzycz­ne i recen­zje. Piszę rów­nież tek­sty oko­ło­edu­ka­cyj­ne dla mie­sięcz­ni­ków “Szko­ła” i “Sygnał”.

O książ­kach piszę, bo lubię.

Jeże­li chcesz mi powie­dzieć coś waż­ne­go albo pole­cić mi książ­kę — napisz do mnie na Face­bo­oku lub wyślij e‑mail na adres piotr.kopka@gmail.com

Facebooktwitterlinkedintumblrmail