Wielka Litera

Jeszcze dziesięć pomysłów na powieść, czyli “Egzorcyzmy księdza Wojciecha” Krzysztofa Vargi

egzorcyzmy księdza Wojciecha Varga

Cza­sa­mi wyda­je mi się, że Krzysz­tof Var­ga to taki sta­ry dobry zna­jo­my, z któ­rym zawsze przy­jem­nie umó­wić się na piwo i posłu­chać paru histo­rii. Z takim gościem przy­jem­nie posie­dzieć nawet wte­dy, gdy zaczy­na opo­wia­dać nie­któ­re dow­ci­py po raz pią­ty. Albo

Autorytarny geniusz syntezy, czyli „Opowieść podręcznej” Margaret Atwood

Opowieść podręcznej okladka

Ostat­nio przy­po­mnie­li­śmy sobie, że w kano­nie dwu­dzie­sto­wiecz­nych anty­uto­pii obok 1984 roku Orwel­la i Nowe­go wspa­nia­łe­go świa­ta Hux­leya (z Gol­din­giem i Von­ne­gu­tem na dokład­kę) powin­na znaj­do­wać się jesz­cze jed­na książ­ka. Przy­czy­ni­li się do tego w rów­nej mie­rze twór­cy seria­lu wypro­du­ko­wa­ne­go dla

Szczepionka na hejt, czyli „Masakra” Krzysztofa Vargi

varga masakra

Poziom nega­tyw­nych emo­cji w naro­dzie z roku na rok rośnie. Ostat­nio do stan­dar­do­we­go zesta­wu osób, idei i insty­tu­cji, któ­rych sta­ty­stycz­ny Polak nie­na­wi­dzi z całych sił swo­ich, dołą­cza­ją uchodź­cy i orga­ni­za­cje uchodź­ców wspie­ra­ją­ce. To dosko­na­ły moment na to, by poświę­cić parę