literatura faktu

Jak zniknąć zupełnie, czyli „Miedzianka. Historia znikania” Filipa Springera

miedzianka okladka

Gdy opo­wia­da­łem na tar­gach poznań­skich o piwie w lite­ra­tu­rze pol­skiej i cze­skiej, zasta­na­wia­łem się, jaki bro­war miał naj­więk­sze szan­se na to, żeby dorów­nać tym wszyst­kim legen­dar­nym pil­zne­rom od Hra­ba­la i boc­kom Toma­sza Man­na. O piwie droz­dow­skim Żerom­ski pisał, że smakowało

Mieszkanie – pierwsza potrzeba czy luksus, czyli „13 pięter” Filipa Springera

13 pięter

Budow­nic­two spo­łecz­ne nie cie­szy­ło się hoj­nym wspar­ciem ani jed­ne­go resor­tu spra­wu­ją­ce­go wła­dzę w Pol­sce po 1989 roku. Dużo łatwiej i wygod­niej było posta­wić na narrację-samograj, gło­szą­cą że kup­no miesz­ka­nia na kre­dyt to dro­ga do doro­sło­ści (dla klien­ta) i do pełnej

Ile kosztuje uratowanie świata, czyli „Czarnobylska modlitwa” Swietłany Aleksijewicz

Swietłana Aleksijewicz Czarnobylska modlitwa okładka

Nie­czę­sto zda­rza się, że lite­rac­ki repor­taż jest tak przy­gnę­bia­ją­cy, jak Czar­no­byl­ska modli­twa Swie­tła­ny Alek­si­je­wicz. Tak zwa­ni Likwi­da­to­rzy, czy­li ludzie wal­czą­cy ze skut­ka­mi wybu­chu elek­trow­ni ato­mo­wej w Czar­no­by­lu, zapła­ci­li ogrom­ną cenę za ura­to­wa­nie Wschod­niej Euro­py (a być może nie tyl­ko Wschodniej)

Ślepota bogów i narodziny nowoczesnej chirurgii, czyli „Stulecie chirurgów” J. Thorwalda

stulecie chirurgów okładka

Gdy widzę w tele­wi­zji ope­ra­cję, zamy­kam oczy i zmie­niam kanał. Obej­rza­łem kil­ka odcin­ków Ostre­go Dyżu­ru, ale sce­ny ze skal­pe­lem jakoś prze­oczy­łem. Widzia­łem nawet cały pierw­szy sezon The Knick, serial genial­ny, ale sce­ny ope­ra­cji pamię­tam jak przez mgłę (żona mówi, że