non-fiction

Muzyka jest ważna, czyli “100 najodważniejszych polskich piosenek” J. Krzyżańskiego i M. Mieszczaka

100 najodważniejszych polskich piosenek

Pięk­nie wyda­ny tomik poświę­co­ny pol­skiej muzy­ce. Z ele­ganc­ką okład­ką, pły­tą CD zawie­ra­ją­cą tyl­ko jed­ną pio­sen­kę (na boga­to, ale to jest faj­ne) i spo­rą ilo­ścią war­to­ścio­we­go mate­ria­łu, opar­te­go na roz­mo­wach z muzy­ka­mi. To jest OK.