klasyka

Pięknie ilustrowana książka o Szatanie, czyli “Tajemniczy nieznajomy” Marka Twaina

Tajemniczy nieznajomy

Ta książ­ka jest napraw­dę pięk­nie ilu­stro­wa­na, na pierw­szy rzut oka lek­ka i żar­to­bli­wa, a w sumie sta­no­wi trak­tat o moral­no­ści, nędzy ludz­kiej kon­dy­cji i o tym, że całe zło bie­rze się z czło­wie­ka i tyl­ko z nie­go. A wszyst­ko to poka­zu­je Sza­tan we wła­snej osobie.