Wolne Lektury

Bóg jest w węglu, czyli “Fabryka Absolutu” Karela Čapka

Fabryka Absolutu

Čapek jest jed­nym z pre­kur­so­rów SF, a jego anty­uto­pia Fabry­ka Abso­lu­tu z 1922 roku to prze­wrot­ne ostrze­że­nie przed nad­mia­rem reli­gij­nych unie­sień w poli­ty­ce mię­dzy­na­ro­do­wej. Bar­dziej aktu­al­ne niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej. Punkt wyj­ścia jest arcy­ge­nial­ny — pewien wyna­laz­ca kon­stru­uje maszy­nę do pozyskiwania

Antysemityzm na salonach, czyli „Strona Guermantes” Marcela Prousta

proust strona guermantes okladka

Stro­na Guer­man­tes, czy­li trze­ci tom W poszu­ki­wa­niu stra­co­ne­go cza­su Pro­usta, to chy­ba naj­nud­niej­sza część cyklu. Przy­naj­mniej jak dotąd, bo jesz­cze czte­ry przed nami. Nie ma zatem sen­su silić się na recen­zję. Lepiej opo­wiem Wam o anty­se­mi­ty­zmie. Tzw. afe­ra Drey­fu­sa przeszła