Przykładowa strona

To jest przy­kła­do­wa stro­na. Róż­ni się ona od postu na blo­gu, ponie­waż pozo­sta­nie ona cią­gle w jed­nym miej­scu i poka­że się w pane­lu nawi­ga­cyj­nym na two­jej stro­nie (w przy­pad­ku więk­szo­ści sza­blo­nów). Więk­szość osób zaczy­na od stro­ny ‘O mnie’ lub ‘O nas’, któ­ra przed­sta­wia ich poten­cjal­nym odwie­dza­ją­cym stro­nę. Może to być coś takiego:

Cześć! Jestem kurie­rem na rowe­rze za dnia, nocą akto­rem ama­to­rem, a to jest mój blog. Miesz­kam w Gdań­sku, mam wspa­nia­łe­go psa o imie­niu Azor i uwiel­biam piña cola­dę. (Oraz to, kie­dy łapie mnie deszcz.)

…lub coś bar­dziej jak to:

Fir­ma XYZ zosta­ła zało­żo­na w 1971 roku i od tam­tej pory wytwa­rza naj­lep­szej jako­ści wija­ster na ryn­ku. Zlo­ka­li­zo­wa­na w Paca­no­wie zatrud­nia ponad 2000 osób i jest powo­dem same­go dobro­dziej­stwa dla lokal­nej społeczności.

Jako nowy użyt­kow­ni Word­Pres­sa, powi­nie­neś odwie­dzić swój panel admi­ni­stra­cyj­ny, aby ska­so­wać tę stro­nę i stwo­rzyć nowe, dosto­so­wa­ne do Two­ich potrzeb stro­ny. Miłej zabawy!

Facebooktwitterlinkedintumblrmail