muzyka

Muzyka jest ważna, czyli “100 najodważniejszych polskich piosenek” J. Krzyżańskiego i M. Mieszczaka

100 najodważniejszych polskich piosenek

Pięk­nie wyda­ny tomik poświę­co­ny pol­skiej muzy­ce. Z ele­ganc­ką okład­ką, pły­tą CD zawie­ra­ją­cą tyl­ko jed­ną pio­sen­kę (na boga­to, ale to jest faj­ne) i spo­rą ilo­ścią war­to­ścio­we­go mate­ria­łu, opar­te­go na roz­mo­wach z muzy­ka­mi. To jest OK.

Śliczna graciarnia, czyli “W bocznej ulicy” Ra’anana Chelleda

W bocznej ulicy

To jest książ­ka, któ­rą każ­dy sza­nu­ją­cy się fan roc­ka po pro­stu musi mieć na pół­ce. W środ­ku znaj­du­je się kopal­nia wie­dzy o nie­do­ce­nio­nych, a nie­rzad­ko cał­ko­wi­cie zapo­mnia­nych kape­lach ze zło­tej ery roc­ka psy­cho­de­licz­ne­go, blu­es roc­ka i hard rocka.

Światowo czy lokalnie, czyli “Górecki. Geniusz i upór” Marii Wilczek-Krupy

Górecki

Pierw­sza porząd­na bio­gra­fia Górec­kie­go uka­za­ła się na trzy mie­sią­ce przed nową wer­sją słyn­nej Sym­fo­nii pie­śni żało­snych — jak dotąd naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nej, bo z Beth Gib­bons w roli solist­ki (pisa­łem o tym w felie­to­nie do “Lizar­da”). To zna­ko­mi­ta oka­zja, żeby lepiej