Recenzje teatralne

Nie jestem regu­lar­nym bywal­cem teatrów, ale jak mnie coś poru­szy, zosta­wiam parę słów. Recen­zje teatral­ne nie­stan­dar­do­we, autor­skie, spontaniczne.

Siksa umie lepiej, czyli “Kordian” według Jakuba Skrzywanka

Kordian Teatr Polski w Poznaniu

Kor­dian w Teatrze Pol­skim w Pozna­niu pro­wo­ku­je i na pew­no nie spodo­ba się wszyst­kim. Jest pocię­ty, pasti­szo­wy, z dopi­sa­ny­mi par­tia­mi, momen­ta­mi publi­cy­stycz­ny, a jed­no­cze­śnie iro­nicz­ny i dys­kur­syw­ny. Może to naj­lep­szy spo­sób na dra­mat roman­tycz­ny w cza­sach Netflixa.