klasyka

Moja zaginiona Księga, czyli “Rork” Andreasa

Rork - recenzja

Zeszło­rocz­ne wzno­wie­nie Ror­ka — a wła­ści­wie pierw­szy z dwóch tomów — spra­wi­ło mi radość nie­zmier­ną. Bo to moja zagu­bio­na Księ­ga, niczym ta z Sana­to­rium pod Klep­sy­drą! U Bru­no­na Schul­za zagi­nio­na Księ­ga oka­zu­je się zbio­rem tan­de­ty, gaze­to­wych wycin­ków z sen­sa­cyj­ny­mi reklamami

Bildungsroman, czyli “Lata nauki Wilhelma Meistra” J.W. Goethego

Wilhelm Meister

Sta­ry, XIX-wieczny prze­kład Wil­hel­ma Meistra jest już pozy­cją tyl­ko dla histo­ry­ków języ­ka, zatem nowe tłu­ma­cze­nie Woj­cie­cha Kunic­kie­go i Ewy Szy­ma­ni przy­bli­ża tekst sła­bo zna­ny, a wła­ści­wie nie­zna­ny. Na polo­ni­sty­ce przy­naj­mniej nie wspo­mi­na­li­śmy o kla­sycz­nej powie­ści Goethe­go ani sło­wem. Pew­nie na