Recenzje muzyczne

Tek­sty o sze­ro­ko poję­tych spra­wach oko­ło­mu­zycz­nych. Recen­zje muzycz­ne powsta­łe zwy­kle przy oka­zji two­rze­nia mate­ria­łu dla “Lizard Magazynu”.

Muzyka jest ważna, czyli “100 najodważniejszych polskich piosenek” J. Krzyżańskiego i M. Mieszczaka

100 najodważniejszych polskich piosenek

Pięk­nie wyda­ny tomik poświę­co­ny pol­skiej muzy­ce. Z ele­ganc­ką okład­ką, pły­tą CD zawie­ra­ją­cą tyl­ko jed­ną pio­sen­kę (na boga­to, ale to jest faj­ne) i spo­rą ilo­ścią war­to­ścio­we­go mate­ria­łu, opar­te­go na roz­mo­wach z muzy­ka­mi. To jest OK.

Śliczna graciarnia, czyli “W bocznej ulicy” Ra’anana Chelleda

W bocznej ulicy

To jest książ­ka, któ­rą każ­dy sza­nu­ją­cy się fan roc­ka po pro­stu musi mieć na pół­ce. W środ­ku znaj­du­je się kopal­nia wie­dzy o nie­do­ce­nio­nych, a nie­rzad­ko cał­ko­wi­cie zapo­mnia­nych kape­lach ze zło­tej ery roc­ka psy­cho­de­licz­ne­go, blu­es roc­ka i hard rocka.

Rozmowy wewnętrzne, czyli “O muzyce się nie gada” Macieja Geminga

Maciej Geming

Tej książ­ki nie zoba­czy­cie w new­slet­te­rach od Mate­usza z lubimyczytać.pl ani na pół­kach z best­sel­le­ra­mi w Empi­ku. Zbiór wywia­dów Macie­ja Gemin­ga z pol­ski­mi muzy­ka­mi to rzecz niszo­wa — autor poskła­dał ją i wydał samo­dziel­nie, przy pomo­cy czy­tel­ni­ków i przyjaciół…