2020

Słuchajcie polskiego punk rocka, czyli “Dzika rzecz” Rafała Księżyka

Dzika rzecz

Oczy­wi­ście, nie tyl­ko punk roc­ka. Rafał Księ­żyk pisze w Dzi­kiej rze­czy o cało­ści zja­wisk oko­ło­roc­ko­wych z lat 1989–1993. Jest do cze­go wra­cać! Przy­znam szcze­rze, że Dzi­ka rzecz. Pol­ska muzy­ka i trans­for­ma­cja 1989–1993 Księ­ży­ka to jed­na z napraw­dę nie­licz­nych ostat­nio ksią­żek,

Płynna transnowoczesność, czyli “Przejście” Pajtima Statovci

Przejście

Przej­ście Sta­to­vci jest powie­ścią o poszu­ki­wa­niu toż­sa­mo­ści, sek­su­al­no­ści, wła­sne­go kąta na świe­cie. Cie­ka­wa pod wzglę­dem socjo­lo­gicz­nym, lite­rac­ko nie­rów­na. Już sama oso­ba pisa­rza jest inte­re­su­ją­ca — niby to pisarz fiń­ski, a jed­nak syn imi­gran­tów z Koso­wa. Jego rodzi­ce ucie­kli do Fin­lan­dii,

Niewidzialne miasto, czyli “Mińsk. Przewodnik po Mieście Słońca” Artura Klinaua

Klinau - Mińsk

Nie­wiel­kich roz­mia­rów ksią­żecz­ka o Miń­sku autor­stwa bia­ło­ru­skie­go arty­sty jest gęsta od zna­czeń i jak naj­dal­sza od for­mu­ły prze­wod­ni­ka po mie­ście. Raczej jest to prze­wod­nik po Micie. Artur Kli­nau skom­po­no­wał swój prze­wod­nik po Miń­sku z kil­ku­dzie­się­ciu frag­men­tów — szki­ców o este­ty­ce