Albania

Płynna transnowoczesność, czyli “Przejście” Pajtima Statovci

Przejście

Przej­ście Sta­to­vci jest powie­ścią o poszu­ki­wa­niu toż­sa­mo­ści, sek­su­al­no­ści, wła­sne­go kąta na świe­cie. Cie­ka­wa pod wzglę­dem socjo­lo­gicz­nym, lite­rac­ko nie­rów­na. Już sama oso­ba pisa­rza jest inte­re­su­ją­ca — niby to pisarz fiń­ski, a jed­nak syn imi­gran­tów z Koso­wa. Jego rodzi­ce ucie­kli do Fin­lan­dii,