Czuły Barbarzyńca

Oszałamiająca radość życia, czyli „Czuły barbarzyńca” Bohumila Hrabala

czuły barbarzyńca okładka

Biblio­tecz­ka bez Hra­ba­la to jak piwo bez pia­ny. Możesz sta­wiać głów­nie na kla­sy­kę, możesz z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ki­wać na nowo­ści wydaw­ni­cze, a i tak prę­dzej czy póź­niej wra­casz do Hra­ba­la. A wszyst­ko dzię­ki temu, że cała pro­za auto­ra Postrzy­żyn jest wielką