Shakespeare

Jeszcze bliżej tragedii, czyli “Hamlet” według Mai Kleczewskiej

Jeszcze bliżej tragedii, czyli “Hamlet” według Mai Kleczewskiej

Od piąt­ku w Teatrze Pol­skim w Pozna­niu symul­ta­nicz­ny, trój­ję­zycz­ny, zwie­lo­krot­nio­ny Ham­let po zbu­rze­niu czwar­tej ścia­ny. Maja Kle­czew­ska odświe­ża Ham­le­ta, akcen­tu­jąc przede wszyst­kim płasz­czy­znę komu­ni­ka­cyj­ną — ogra­ni­cze­nia języ­ka, nie­moż­ność wypo­wie­dze­nia tego, co naj­waż­niej­sze, brak poro­zu­mie­nia. A z dru­giej stro­ny gada­ni­nę, papla­ni­nę.