Muzyka jest ważna, czyli “100 najodważniejszych polskich piosenek” J. Krzyżańskiego i M. Mieszczaka

100 najodważniejszych polskich piosenek
Pięknie wydany tomik poświęcony polskiej muzyce. Z elegancką okładką, płytą CD zawierającą tylko jedną piosenkę (na bogato, ale to jest fajne) i sporą ilością wartościowego materiału, opartego na rozmowach z muzykami. To jest OK.

Jakub Krzy­żań­ski i Mar­cin Miesz­czak zaj­mu­ją się zawo­do­wo mar­ke­tin­giem, a hob­by­stycz­nie winy­la­mi. Pro­wa­dzą por­tal Psychosonda.pl poświę­co­ny wła­śnie czar­nym pły­tom. Nie wiem, w jaki spo­sób nazbie­ra­li zapi­sy licz­nych roz­mów z muzy­ka­mi, czy przy oka­zji doświad­czeń radiowo-dziennikarskich, czy spe­cjal­nie na potrze­by książ­ki, ale to nie­waż­ne — zro­bi­li kawał dobrej robo­ty. Not­ki poświę­co­ne pio­sen­kom są krót­kie, od 3 do 5 stron, ale nie­mal w każ­dej jest ukry­ty kawa­łek wywia­du. Jest zwięź­le, bez słow­nej waty, a to wca­le nie takie czę­ste ostatnio.

Wybór tych stu naj­od­waż­niej­szych pio­se­nek jest rów­nież impo­nu­ją­cy. I — co war­to pod­kre­ślić — bar­dzo wszech­stron­ny. Jest wszyst­ko, od Mie­cia Fog­ga po cią­gle świe­że rap­sy. Po dro­dze wszyst­kie legen­dar­ne pro­test son­gi (Dziw­ny jest ten świat), Repu­bli­ka z Maana­mem, pol­ski punk, gran­dże i Cool Kids Of Death. I kil­ka pio­se­nek rzad­szych, nie­oczy­wi­stych (np. Porno-pasterz Sid­neya Pola­ka). Jest peł­ne spek­trum opcji poli­tycz­nych, od lewej do pra­wej stro­ny, czę­sto z zazna­cze­niem ówcze­sne­go kon­tek­stu poli­tycz­ne­go, co też jest cen­ne, bo nie wszy­scy pamię­ta­ją, o co cho­dzi­ło np. Big Cyco­wi, gdy Ski­ba śpie­wał o Soli­dar­no­ści. Albo jak to było z tym Kuki­zem. To też jest spoko.

Książ­kę prze­wer­to­wa­łem z dużą przy­jem­no­ścią. Nie­któ­re pio­sen­ki lubię bar­dzo, innych nie zno­szę (oj, tra­fił tu zespół Łzy). I co z tego? O wszyst­kich czy­ta się z zainteresowaniem.

5/6
PS. Pio­sen­ka z sin­gla dołą­czo­ne­go do pły­ty nie­spe­cjal­nie mi się podo­ba, ale sko­ro powsta­ła spe­cjal­nie na potrze­by tej książ­ki, to głu­pio nie zamieścić:

Muzy­ka jest waż­na, czy­li “100 naj­od­waż­niej­szych pol­skich pio­se­nek” J. Krzy­żań­skie­go i M. Mieszczaka
Facebooktwitterlinkedintumblrmail
Tagged on: