ilustracje

Pięknie ilustrowana książka o Szatanie, czyli “Tajemniczy nieznajomy” Marka Twaina

Tajemniczy nieznajomy

Ta książ­ka jest napraw­dę pięk­nie ilu­stro­wa­na, na pierw­szy rzut oka lek­ka i żar­to­bli­wa, a w sumie sta­no­wi trak­tat o moral­no­ści, nędzy ludz­kiej kon­dy­cji i o tym, że całe zło bie­rze się z czło­wie­ka i tyl­ko z nie­go. A wszyst­ko to poka­zu­je Sza­tan we wła­snej osobie.

Zrób sobie zespół, czyli “M.U.Z.Y.K.A.” M. Libery i M. Mendyka

M.U.Z.Y.K.A. recenzja

Ide­al­ny pre­zent pod cho­in­kę dla dziec­ka wkrę­co­ne­go (jak moje) w muzy­kę. I dla jego rodzi­ców! M.U.Z.Y.K.A. Libe­ry i Men­dy­ka to naj­lep­sze wpro­wa­dze­nie do teo­rii muzy­ki — przede wszyst­kim awan­gar­do­wej, eks­pe­ry­men­tal­nej, ze szcze­gól­nym naci­skiem na współ­cze­sność — jakie moż­na zaapli­ko­wać młodemu