literatura katalońska

Neil And Jack And Me, czyli “Podróż zimowa” Cabrégo

Neil And Jack And Me, czyli “Podróż zimowa” Cabrégo

Wyda­ny wła­śnie w pol­skim prze­kła­dzie zbiór opo­wia­dań Podróż zimo­wa Cabrégo cha­rak­te­ry­zu­je dokład­nie to samo, co jego powie­ści — z jed­nej stro­ny inte­lek­tu­al­ną cią­go­tę do kon­cep­tu jako budul­ca utwo­ru lite­rac­kie­go, a z dru­giej skłon­ność do łatwych wzru­szeń. Ogól­nie wypa­da na plus,