Wydawnictwo SQN

David Bowie, czyli “Starman. Człowiek, który spadł na Ziemię” Paula Trynki

bowie lizard magazyn 26

  Zwy­kle wymy­ślam moim wpi­som jakieś dow­cip­ne tytu­ły, żeby oczy przy­cią­gnąć, jakoś Was zapro­sić do lek­tu­ry. Tym razem to zupeł­nie bez­ce­lo­we, bo wystar­czy wpi­sać pseu­do­nim boha­te­ra bio­gra­fii, a tytuł sam ukła­da się tak, jak trze­ba. Po pro­stu David Bowie.