Marginesy

Grrrl power, czyli “Siła” Naomi Alderman

Naomi Alderman - Siła

Dys­to­pia Naomi Alder­man była jed­ną z gło­śniej­szych ksią­żek tego roku, w dodat­ku ze zna­ko­mi­tym pro­jek­tem gra­ficz­nym na okład­ce, dla­te­go wła­śnie wymie­nia się ją we wszyst­kich gru­dnio­wych pod­su­mo­wa­niach. Czy słusz­nie? W kwe­stii okład­ki nie ma naj­mniej­szych wąt­pli­wo­ści. Nawią­zu­ją­cy do socre­ali­zmu i

Neil And Jack And Me, czyli “Podróż zimowa” Cabrégo

Neil And Jack And Me, czyli “Podróż zimowa” Cabrégo

Wyda­ny wła­śnie w pol­skim prze­kła­dzie zbiór opo­wia­dań Podróż zimo­wa Cabrégo cha­rak­te­ry­zu­je dokład­nie to samo, co jego powie­ści — z jed­nej stro­ny inte­lek­tu­al­ną cią­go­tę do kon­cep­tu jako budul­ca utwo­ru lite­rac­kie­go, a z dru­giej skłon­ność do łatwych wzru­szeń. Ogól­nie wypa­da na plus,