Springer

Szukając Jante, czyli “Dwunaste: Nie myśl, że uciekniesz” Filipa Springera

Springer - Dwunaste

Jan­te to kra­ina wyobra­żo­na, prze­strzeń kul­to­wej duń­skiej powie­ści i rewers hyg­ge. Szu­ka­nie Jan­te to pró­ba nama­ca­nia ska­zy na ide­al­nym obraz­ku duń­skiej idyl­li spo­łecz­nej. Jest w tym i kom­pleks pol­ski, i fascy­nu­ją­ca histo­ria. Deka­dę temu sza­lo­ną popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się szwedz­kie i

Jak zniknąć zupełnie, czyli „Miedzianka. Historia znikania” Filipa Springera

miedzianka okladka

Gdy opo­wia­da­łem na tar­gach poznań­skich o piwie w lite­ra­tu­rze pol­skiej i cze­skiej, zasta­na­wia­łem się, jaki bro­war miał naj­więk­sze szan­se na to, żeby dorów­nać tym wszyst­kim legen­dar­nym pil­zne­rom od Hra­ba­la i boc­kom Toma­sza Man­na. O piwie droz­dow­skim Żerom­ski pisał, że smakowało

Mieszkanie – pierwsza potrzeba czy luksus, czyli „13 pięter” Filipa Springera

13 pięter

Budow­nic­two spo­łecz­ne nie cie­szy­ło się hoj­nym wspar­ciem ani jed­ne­go resor­tu spra­wu­ją­ce­go wła­dzę w Pol­sce po 1989 roku. Dużo łatwiej i wygod­niej było posta­wić na narrację-samograj, gło­szą­cą że kup­no miesz­ka­nia na kre­dyt to dro­ga do doro­sło­ści (dla klien­ta) i do pełnej