Springer

Jak zniknąć zupełnie, czyli „Miedzianka. Historia znikania” Filipa Springera

Jak zniknąć zupełnie, czyli „Miedzianka. Historia znikania” Filipa Springera

Gdy opo­wia­da­łem na tar­gach poznań­skich o piwie w lite­ra­tu­rze pol­skiej i cze­skiej, zasta­na­wia­łem się, jaki bro­war miał naj­więk­sze szan­se na to, żeby dorów­nać tym wszyst­kim legen­dar­nym pil­zne­rom od Hra­ba­la i boc­kom Toma­sza Man­na. O piwie droz­dow­skim Żerom­ski pisał, że sma­ko­wa­ło

Mieszkanie – pierwsza potrzeba czy luksus, czyli „13 pięter” Filipa Springera

Mieszkanie – pierwsza potrzeba czy luksus, czyli „13 pięter” Filipa Springera

Budow­nic­two spo­łecz­ne nie cie­szy­ło się hoj­nym wspar­ciem ani jed­ne­go resor­tu spra­wu­ją­ce­go wła­dzę w Pol­sce po 1989 roku. Dużo łatwiej i wygod­niej było posta­wić na narrację‐samograj, gło­szą­cą że kup­no miesz­ka­nia na kre­dyt to dro­ga do doro­sło­ści (dla klien­ta) i do peł­nej