opowiadania

Nie sypiaj z terapeutą, czyli “Pasujesz tu najlepiej” Mirandy July

Miranda July - Pasujesz tu najlepiej

Książ­ki Miran­dy July to jak dotąd naj­lżej­sze gatun­ko­wo pozy­cje w kata­lo­gu Pau­zy — bez gwał­tów, mor­derstw ani mal­tre­to­wa­nia nie­let­nich. No, cza­sa­mi poja­wia się dziw­ny seks, a wszyst­ko tonie w opa­rach absur­du, całość jed­nak raczej lek­ko­straw­na. Miran­da July wywo­ła­ła w zeszłym

Neil And Jack And Me, czyli “Podróż zimowa” Cabrégo

Neil And Jack And Me, czyli “Podróż zimowa” Cabrégo

Wyda­ny wła­śnie w pol­skim prze­kła­dzie zbiór opo­wia­dań Podróż zimo­wa Cabrégo cha­rak­te­ry­zu­je dokład­nie to samo, co jego powie­ści — z jed­nej stro­ny inte­lek­tu­al­ną cią­go­tę do kon­cep­tu jako budul­ca utwo­ru lite­rac­kie­go, a z dru­giej skłon­ność do łatwych wzru­szeń. Ogól­nie wypa­da na plus,

Jeszcze dziesięć pomysłów na powieść, czyli “Egzorcyzmy księdza Wojciecha” Krzysztofa Vargi

egzorcyzmy księdza Wojciecha Varga

Cza­sa­mi wyda­je mi się, że Krzysz­tof Var­ga to taki sta­ry dobry zna­jo­my, z któ­rym zawsze przy­jem­nie umó­wić się na piwo i posłu­chać paru histo­rii. Z takim gościem przy­jem­nie posie­dzieć nawet wte­dy, gdy zaczy­na opo­wia­dać nie­któ­re dow­ci­py po raz pią­ty. Albo

Jak rozmawiać ze zmarłymi przez radio, czyli „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina” Weroniki Murek

Jak rozmawiać ze zmarłymi przez radio, czyli „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina” Weroniki Murek

Kosmo­nau­ta Pącz­ko pole­cił w kosmos, bo miał dwie dusze, a tym samym – więk­sze szan­se na prze­trwa­nie. Świad­czy­ły o tym jego wło­sy, ukła­da­ją­ce się w dwa kogu­ty. Pol­ski pro­gram kosmicz­ny oka­zał się nie­zwy­kle uda­ny, bo na mapie kosmo­su wycię­tej z